CATV Satellite VDV                                                                KIT-HFC